GDPR - Financial Counselling & Risk Management

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GDPR

Aktuální rizika doby
V souvislosti s legislativním požadavkem na nakládání s osobními a citlivými údaji se podnikatelé setkávají s velkým administrativním zatížením. Jsou nuceni se zákazníky případně se zástupci právnických osob sepisovat povolení ke sběru některých údajů a taky je musí prokazatelně informovat o druhu údajů, jejich účelu uchovávání nebo zpracovávání a o možnostech odvolání takových souhlasů.
Pokud dojde k události, kdy je zřejmé, že bylo porušeno zákonné nařízení, musí podnikatel nebo úřad postupovat podle předem známých procesů - nahlásit takovou událost a zvažovat její dopad případně učinit maximum, aby byly škody co nejmenší.
Skutečnost, že agenda úřadů a firem roste mnohdy rychleji než jejich obrat nebo výkon, roste rovněž pravděpodobnost vzniku chyby. Ty se mohou vyskytnout v kterémkoliv bodě procesu získání, zpracování či uchování osobních a citlivých dat, statistiky ukazují, že lidský faktor je zodpovědný za 95% všech pochybení. I to, co vypadá navenek jako chyba IT systému, se velmi často ukáže jako chyba obsluhy nebo údržby.
Pojištění je ke zvážení tam, kde po analýze předpokládáme, že pokud by k takové nahodilé události došlo, bude finanční dopad veliký. Škody jsou počítány na straně poškozené osoby - citová újma, narušení soukromí, prozrazení obchodního tajemství atd. Druhá část, spíše striktní a exemplární než férová, je pokuta ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů, který na dodržování pravidel dohlíží.
>> Co může krýt pojištění
  • Sankce uložené dozorovým orgánem např. Úřadem na ochranu osobních údajů.
  • Skutečné/ údajné neoprávněné nakládání s osobními údaji.
  • Skutečné/ údajné neoprávněné nakládání s důvěrnými informacemi.
  • Neoprávněné zpřístupnění osobních či důvěrných informací zaměstnancem společnosti.
  • Pochybení subdodavatelské firmy pracující s osobními či důvěrnými informacemi.
  • Zničení, zkreslení či poškození osobních dat v počítačovém systému.
  • Fyzické odcizení IT vybavení.

Výše uvedené lze zahrnout do požadovaného pojištění a mít tak nastavené krytí tam, kde by už ekonomika firmy na odškodnění nestačila. Stanovení spoluúčastí a limitů plnění je na zvážení, ve výsledku musí být výše ročního pojistného přijatelná pro všechny.

Níže si můžete stáhnout Dotazník (jen několik málo dotazů), na základě kterého může být nabídka rozšířena rovněž o pojištění nákladů na právní obhajobu respektive úhradu případného výkupného, pokud dojde k odcizení osobních dat záměrně.
(C) Copyright 2019 RISCOVER s.r.o.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky